Historické zaujímavosti

1946 - výstavba drevenej budovy, ktorá slúžila pre školu s dvoma učebňami a bytom pre riaditeľa.

1948 - založené strojové družstvo. Z členských podielov a štátneho úveru bol zakúpený traktor, pluh, mláťačka a lis na slamu.

1950 - dokončená obecná zvonica.

1951 - na 4 hektároch ornej pôdy založili štátne lesy lesnú škôlku.

1954 - začiatok výstavby kultúrneho domu a budovanie hospodárskych stavenísk na družstevnom dvore. Začiatok výstavby zeleninárskeho skleníku pri Toryse a budovy národnej školy.

1956 - dokončenie kultúrneho domu do ktorého vedľajších miestností sa premiestnil obchod. Dokončenie budovy národnej školy s dvoma učebňami, učiteľským bytom, klubovňou, riaditeľňou, kabinetom a dvoma šatňami.

1957 - pri kultúrnom dome postavená drevená budova slúžiaca ako predajňa a pohostinstvo.

1958 - založenie divadelného krúžku. V drevenej budove materskej školy otvorené kultúrne stredisko v ktorom sa sa dva krát do týždňa premietajú filmy, poriadajú kurzy, večierky a požičiavajú knihy. Začiatok výstavby požiarnej zbrojnice.

1959 - dvaja občania vlastnia osobné autá. Ženám pomáhajú práčky.

1960 - iba dve domácnosti sú bez rádioprijímača. Prvý televízor (značky Manes) v rodine Bartolomeja Vengrina. Zavedená telefónna linka do školy a skleníka.

1961 - dokončená požiarna zbrojnica, kde je v jednej miestnosti zriadená kancelária obce. Televízor pribudol u Štefana Viku, Jána Palíra a Júliusa Bolcházyho. Obec do kultúrneho strediska zakúpila televízor značky Orion. Rekonštrukcia domov v obci, oprava drevených veránd, prerábanie maštalí na kuchyne a izby. Vodovod a kúpeľňa vybudovaná v dome Jozefa Pancuráka a Jozefa Straku. Postavená asfaltová cesta z Vajkoviec, cez Kráľovce, Ploské, Novú Polhoru až po Bogdanovský potok. Z rozpočtu obce zrealizovaný oblúk okolo materskej školy, národnej školy a kultúrneho domu. Začiatok výstavby predajne Jednota.

1962 - dokončený plot okolo materskej školy. Dokončená predajňa Jednoty, ale pre kolaudačné závady neuvedená do prevádzky (v pohostinstve netečie voda).

1963 - skolaudovaná predajňa Jednoty. 12. augusta sa z kultúrneho domu do predajne Jednoty presťahoval obchod s potravinami. Pohostinstvo bolo presťahované z drevenej budovy 17. novembra. Vznik futbalovej jednoty, ktorá sa zapojila do okresnej súťaže Družstevník v ktorej sa umiestnila v III. kategórii na 3 mieste. Tréningy aj zápasy sa konali na prenajatom ihrisku v Šarišských Bohdanovciach. Vlastné ihrisko sa na pozemku vyčlenenom družstvom začalo svojpomocne budovať v jeseni.

1964 - obec zaradená do kategórie „základná obec“,  teda nemá sa ďalej rozširovať, platí stavebná uzávera a nemôžu sa budovať rodinné domy. Stavať sa môže len na základe výnimky. Strediskovou obcou bol určený Budimír. Miestna ľudová knižnica má priemerne 50 pravidelných čitateľov. 

1965 - telovýchovná jednota zorganizovala zájazd do Pohronskej Polhory, kde sa zúčastnila na futbalovom turnaji. Pravidelný dovoz mäsa do obce formou pojazdnej predajne a tiež čistenie a farbenie šatstva. Mládež v hojnej miere navštevuje miestne pohostinstvo, kde sa oddáva hre v karty. Základná škola nadviazala družbu so školou v Horním Břečkově.

1967 - oslavy 25. výročia založenia obce. Odhalenie pamätnej tabule v miestnom parku.

1970 - zrealizované ústredné kúrenie v škole. Dokončená výstavba administratívnej budovy družstva. Začatá výstavba družstevnej bytovky so štyrmi bytmi.

1971 - v júni prišli do dolnej školy delegácie z Pohronskej a Novej Polhory dohodnúť turnaj. Doviezli sa na troch autách T-603, v škole vznikol poplach, že prišla inšpekcia. (zdroj: Pamätnica futbalu v Oravskej Polhore). "V roku 1971 bola nadviazaná družba s Oravskou Polhorou. Odvtedy sa každoročne poriada futbalový turnaj o Pohár Polhoran, za účasti Oravskej, Novej a Pohronskej Polhory, každý rok v jednej z troch obcí." (zdroj: kronika obce Pohronská Polhora)

1972 - kancelária obce premiestnená do drevenej budovy materskej školy. Prevedená a ukončená bezprašnosť ciest v obci. "Z príležitostí 30. výročia založenia obce Nová Polhora v okrese Košice - vidiek, s ktorou naša obec má družbu, usporiadala tunajšia telovýchovná jednota zájazd do Novej Polhory na futbalový turnaj. Naši futbalisti skončili na 3. mieste." (zdroj: kronika obce Oravská Polhora)

1973 - dokončená družstevná bytovka. Počet osobných áut vzrástol na osem. Celovečerné filmy sa premietajú už iba jeden krát týždenne, návštevnosť neustále klesá.

1974 - úprava a vydláždenie priekop, vyasfaltovanie ciest v obci. Zhotovenie chodníka po ceste smerom na Ploské.

1975 - začatie výstavby materskej školy s jedálňou a príslušenstvom. Počet osobných áut vzrástol na 12.

1976 - skvalitnením televízneho vysielača na Dubníku je v obci dostupný druhý program československej televízie.

1977 - 7. novembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie budovy materskej školy. Zakúpené kameninové kvetináče rozmiestnené po obci.

1978 - dokončené oplotenie materskej školy. Do užívania bola daná kuchyňa a jedáleň v materskej škole.

1985 - na "novej ulici" zrealizovaný asfaltový koberec. V obci je 8 telefónov, z čoho 4 má jednotné roľnícke družstvo.

1988 - výstavba chodníkov na "novej ulici". Vybudované sociálne zariadenie pri kultúrnom dome.

1991 - začiatok výstavby rímskokatolíceho kostola, v súvislosti s jeho výstavbou odstránenie obecnej zvonice. Príprava plynofikácie obce. Automatickú práčku vlastní 19 občanov, farebný televízny prijímač 46 občanov, telefón vlastnia 4 občania, osobné auto 38 občanov, ústredné kúrenie 74 občanov a kúpelňu má 82 občanov.

1993 - 22.10. vysvätený rímskokatolícky kostol. Z dôvodu nedostatku žiakov funguje v základnej škole už iba jedna trieda, ktorú navštevujú žiaci prvého až tretieho ročníka.

1995 - zrealizovaná plynofikácia obce.

2009 - vybudovaný verejný vodovod.

zdroj: obecná kronika