Zrealizované projekty

Bytový dom - 12 bytových jednotiek

  
Úver (štátny fond rozvoja bývania) 628 480,00 €
Dotácia (ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja) 22 800,00 €
Ukončenie realizácie projektu 2017

Kamerový systém

ktorým je monitorované centrum obce s obecnými
budovami a verejnými priestranstvami
Schválená výška príspevku 2 000,00 €
Ukončenie realizácie projektu 2013

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Schválená výška príspevku 188 902,86 €
Ukončenie realizácie projektu 08/2011


Nadstavba 6 bytových jednotiek - Obecné nájomné byty

Schválená výška príspevku  73 990,00 €
Ukončenie realizácie projektu 08/2011


Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa

Rozšírenie skupinového vodovodu Rozhanovce – Kráľovce do obcí

Chrastné, Nová Polhora a Hrašovík

Celkové náklady projektu 66 698 208,61 €
Ukončenie realizácie projektu 05/2011


Rekonštrukcia kultúrneho domu

Schválená výška príspevku  10 000,00 €
Ukončenie realizácie projekt 2011


Výmena okien na materskej škole

Schválená výška príspevku 100 000,00 Sk
Ukončenie realizácie projektu 2008