Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020
o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora
(184.38 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2020
o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nová Polhora
(426.49 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2020
o organizácii miestneho referenda v obci Nová Polhora
(458.67 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2020
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nová Polhora
(431.76 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2020
o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora
(533.92 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2020
o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Nová Polhora
(1104.03 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020
o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora
(836.86 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na...
(492.23 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2019
o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Nová Polhora
(479.38 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019
o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu...
(492.88 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2019
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na...
(412.34 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach...
(539.66 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018
o záväznej časti Zmien a doplnkov č.03 Územného plánu obce Nová Polhora
(481.06 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2016
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na ...
(408.4 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(477.7 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2016
o záväznej časti Zmien a doplnkov č.02 Územného plánu obce Nová Polhora
(339.05 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2016
o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
(495.34 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2016
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nová Polhora
(485.29 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č. 03/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Polhora
(489.69 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2015
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nová Polhora
(321.32 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2015
o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
(161.39 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2013
o poplatkoch vyberaných za poskytované služby
(469.5 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(486.76 kb)
(479.77 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013
o miestnych daniach z nehnuteľnosti
(469.42 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
(437.68 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013
o záväznej časti Zmien a doplnkov č.01 Územného plánu obce Nová Polhora
(498.58 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2012
o cintorínskych poplatkoch ako aj o ostatných poplatkoch
(218.02 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
(156.26 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2012
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce
(198.79 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2009
obce Nová Polhora, ktoré upravuje čistenie, údržbu verejných priestranstiev a ochranu verejného poriadku na území obce
(220.09 kb)
(274.02 kb)