Hrobové miesto

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.
Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade, kde sa uzavrie zmluva o prenájme hrobového miesta. Pri uzavretí zmluvy je potrebné na mape cintorína identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná  skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Uzavretím nájomnej zmluvy obec prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové  miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi, pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu.

Dĺžka tlecej doby

  • hrob - 10 rokov
  • hrobka - 20 rokov

Cintorínske poplatky

jednotlivé typy hrobových miest na desať rokov

  • jednohrob - 16,59 eura
  • dvojhrob - 33,19 eura
  • trojhrob - 49,79 eura
  • detský hrob - 6,63 eura
  • urna - 3,31 eura

poplatok za prepožičanie hrobového miesta pre zosnulých bez trvalého pobytu v obci - 165,95 eura
uloženie pozostatkov zosnulého bez trvalého pobytu na hrobové miesto prenajaté občanom obce - 82,98 eura
uloženie urny ostatkov zosnulého bez trvalého pobytu - 33,19 eura

Úmrtie doma

Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, v prípade potreby nariadi pitvu.

Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu a zosnulého previezť do domu smútku. Príbuzní sa môžu rozhodnúť, kam dajú svojho zosnulého previezť.

Na matriku je treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje.

Ak chcú pozostalí cirkevný pohreb, po vybavení týchto formalít, môžu navštíviť farský úrad a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby.

V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici, resp. v inom zariadení, prevoz zosnulého zabezpečujú pracovníci zariadenia.

Potvrdenie o účasti na pohrebe
Potvrdenie o účasti na pohrebe (vybavovanie pohrebu) vydáva obecný úrad na počkanie.

Legislatíva
Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve